Vraag & antwoord

Wat is de rol van de werkgever?

Hoe neemt de werkgever deel aan de SWWM?

Moet de werkgever elke maand aangifte doen?

Dus geldt hetzelfde salarisbegrip als voor pensioen PMT, SFM, O&O enz?

Waarom geldt voor SWWM een lager salarisbegrip dan voor pensioen PMT,SFM enz?

Dus geldt dezelfde werkwijze voor de premieberekening, Inzendportaal enz. als voor pensioen PMT, SFM en O&O?

Wat moet de werkgever doen?

Hoe berekent de werkgever de premie?

Hoe moet de premie worden afgedragen?

Wie betaalt uiteindelijk de premie?

Is deelneming aan de cao private aanvulling Metaal en Techniek verplicht?

Waar moet ik als werknemer een uitkering aanvragen?

Wanneer moet een uitkering worden aangevraagd?

Kan ik als werknemer mijn uitkering berekenen?

Heb ik een gegarandeerd recht op een uitkering?

Op welk moment maak je aanspraak op de SWWM uitkering?

Als je wisselt van baan hou je dan recht op een uitkering?

Kan ik als werknemer kiezen om niet deel te nemen aan de SWWM?

Wat is de duur van de SWWM-uitkering?

 

Wat is de rol van de werkgever?
De werkgever verzorgt de afdracht van de op de lonen ingehouden SWWM-bijdrage aan de uitvoerder van de SWWM: MN.

 

Hoe neemt de werkgever deel aan de SWWM?
De cao Private Aanvulling WW Metaal en Techniek (SWWM)  geldt voor elke werkgever die onder die cao valt. De werkgever krijgt vervolgens een nota van MN om de premie af te dragen.

 

Moet de werkgever elke maand aangifte doen?
Nee de werkgever hoeft niet elke maand aangifte te doen. De premie wordt berekend over hetzelfde salarisbegrip dat ook voor bv SFM, O&O wordt berekend.

 

Dus geldt hetzelfde salarisbegrip als voor pensioen PMT, SFM, O&O enz?
Ja en nee. Ja, het gaat om dezelfde loonbestanddelen die ook moeten worden opgegeven voor pensioen PMT, SFM en O&O. Nee, aangezien de premie maar geldt tot een bepaald maximum jaarsalaris anders dan voor pensioen PMT enz. Namelijk tot bruto € 66.956,– (2023). Heeft de werknemer een salaris dat voor pensioen PMT, SFM enz hoger is dan geldt dat de premie wordt berekend tot maximaal over €66.956,– (2023). Heeft de werknemer een lager salaris wordt de premie uiteraard berekend over dat lagere salaris.

 

Waarom geldt voor SWWM een lager salarisbegrip dan voor pensioen PMT,SFM enz?
Dat komt door het maximum dagloon wat bepalend is voor onder andere de WW. Boven dat maximum SV-loon ontstaat ook geen recht op een WW-uitkering. Voor 2023 is het maximum SV-loon € 66.956,–.

 

Dus geldt dezelfde werkwijze voor de premieberekening, Inzendportaal enz. als voor pensioen PMT, SFM en O&O?
Ja de werkgever handelt op dezelfde wijze als hij doet voor bijvoorbeeld SFM.

 

Wat moet de werkgever doen?
De werkgever moet zijn administrateur laten weten dat (tot en met 30 juni 2022) per werknemer 0,2% van het pensioengevend salaris moet worden ingehouden. Via de combinota draagt de werkgever het bedrag af. MN (en vanaf 2023 CoMetec) zorgt ervoor dat de bedragen worden gestort bij de Stichting WWM. Deze stichting beheert de pemiebijdragen. De 0,2% premie wordt geheven tot een salaris van € 66.956,– bruto. Verdient de werknemer meer, dan hoeft over het meerdere inkomen geen premie worden betaald.

 

Hoe berekent de werkgever de premie?
De premie wordt berekend over hetzelfde salarisbegrip dat ook voor SFM enz wordt gebruikt en bedraagt 0,2% van dat salaris.

 

Hoe moet de premie worden afgedragen?
De werkgever ontvangt elk kwartaal op dezelfde wijze als voor SFM, O&O, pensioen enz  van de uitvoerder MN een nota waarop is aangegeven wat er moet worden betaald.

 

Wie betaalt uiteindelijk de premie?
De werkgever is gerechtigd de volledige premie op het salaris van de werknemer in te houden.

 

Is deelneming aan de cao private aanvulling Metaal en Techniek verplicht?
Ja, de deelneming is voor de werkgever en zijn werknemers die valt onder de werkingssfeer van de cao Private Aanvulling WW Metaal en Techniek verplicht door de algemeen verbindend verklaring van die cao.

 

Waar moet ik als werknemer een uitkering aanvragen?
Een uitkering kan worden aangevraagd bij
WWplus.nl. Zij beoordelen of er een recht is op een uitkering en zoja wat de hoogte daarvan is.

 

Wanneer moet een uitkering worden aangevraagd?
Vanaf een maand voor het aflopen van een wettelijke WW-uitkering tot uiterlijk een week na het aflopen van het recht hierop, moet een aanvraag worden ingediend bij de uitkeringsuitvoerder van SWWM:
WWplus.nl

 

Kan ik als werknemer mijn uitkering berekenen?
Er zal een rekentool worden ontwikkeld die zal worden gepubliceerd zodat een inschatting kan worden gegeven of en zoja hoe hoog een mogelijke uitkering in jouw geval is.

 

Heb ik een gegarandeerd recht op een uitkering?
Nee, er is geen gegarandeerd recht op een uitkering. Als er te weinig middelen aanwezig zijn om uitkeringen te betalen kan het zijn dat de uitkering minder hoog wordt of zelfs worden gestopt.

 

Op welk moment maak je aanspraak op de SWWM uitkering?
Een werknemer maakt aanspraak op de SWWM wanneer de WW-uitkering via UWV stopt en de werknemer op de laatste dag van die uitkering nog niet volledig betaald werk heeft gevonden.

 

Als je wisselt van baan hou je dan recht op een uitkering?
Indien je wisselt van baan en in die nieuwe baan geen cao-afspraak geldt voor de SWWM, vervalt ook de aanspraak op een eventuele uitkering van de SWWM.

 

Kan ik als werknemer kiezen om niet deel te nemen aan de SWWM?
Nee, aangezien de cao algemeen verbindend wordt verklaard zijn de werknemers bij de werkgever automatisch gebonden aan de cao. Individuele werknemers kunnen dan geen afstand doen van de SWWM-regeling.

 

Wat is de duur van de SWWM-uitkering?
De duur van de SWWM-uitkering is gelijk aan het verschil tussen de door het UWV toegekende uitkeringsduur en de duur van de uitkering die wordt berekend op basis van de wetgeving zoals deze op 31 december 2015 gold.

 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Contact

Postadres

  • Postbus 93235
  • 2509 AE Den Haag